Skip to main content

Ting taler og Bylaboratoriet

I prosjektet «Ting taler" er vi opptatt av å få fram nye oslobeboeres historier, og vi vil gjøre det gjennom tingene. Objekter i en utstilling er flertydige og gir dermed rom for assosiasjoner ut fra hvilke referanserammer og kunnskaper besøkeren har. I dette prosjektet retter vi søkelyset mot tingene i utstillingen vår og spør oss: Hvem kaller tingene på? Hva skjer når vi åpner opp for de mange historiene alle ting rommer? Hvilke følelser og assosiasjoner kan tingene skape hos ulike mennesker? Museets mål med prosjektet er å åpne samlingene for flere tolkninger enn de museet formidler.

Deltakerne i prosjektet kommer i første omgang fra voksenopplæringen i Oslo. Voksenopplæringssentrene er aktive brukere av museets tilbud, som gir nyankomne minoritetsspråklige en innføring i hovedstadens historie og dagens oslovirkelighet. Nå ønsker vi å ta dette prosjektet et skritt videre og inviterer deltakerne til å ta bilder av og skrive sine egne fortellinger knyttet til ting i utstillingen. Av dette materialet vil vi sammen med deltakerne lage utstillinger i Bylaboratoriet - som tilfører den faste, mer tradisjonelt kuraterte utstillingen en ny dimensjon.

Bylaboratoriet inngår i Bymuseets basisutstilling Oslove. Intensjonen er at Bylaboratoriet skal være et sted for involvering og brukermedvirkning. Lik flere av de andre prosjektene i «Tingenes metode», tar Bylaboratoriet opp problemstillinger omkring museers forståelse og bruk av samlingene.

I Bylaboratoriet skal vi gjennom involvering undersøke og synliggjøre byens mange fortellinger. Alle som bor i byen har en relasjon til den. Prosjektet i Bylaboratoriet blir dermed deltakernes utstilling. 

 

Introbildet viser formidlingsleder Linken Apall-Olsen med en VO-gruppe i kjøkkenutstillingen. Museets nye prosjekt tar sikte på å snu dialogen; hvilke ting mener nykommerne at forteller deres oslohistorie? Foto: Oslo Museum.